natty

Day2: Scrum Master course 2012

In scrum on November 11, 2012 at 4:51 pm

มี day2 ของปีที่แล้วด้วยค่ะ Day 2: My short note from Scrum Master Course

หาสมุดไม่เจอ..​ถ้าเจอจะเอามาเติมอีก ตอนนี้เอาไปก่อน ม้นก็เป็น potentially shippable product แล้ว ฮาๆ

เริ่มด้วยการถามตอบ

Product อะไร ควรใช้ Scrum?

  • ใช้กับ product อะไรก็ได้ แต่เน้นว่า ต้องเป็นสิ่งที่สามารถสร้างได้แบบ incrementally และเปลี่ยนแปลงได้ ไม่จำเป็นต้องเป็น software ก็ได้ ใช้กับอะไรก็ได้

Day1: Scrum master course 2012

In scrum on November 11, 2012 at 3:57 pm

เก๋มาเรียน Certified Scrum Master อีกแล้วค่ะ ฮาๆ

รอบที่แล้วก็มี day 1 ไปแล้ว จะไม่คุยซ้ำนะคะ  ขอให้ไปอ่านจาก link ที่แปะให้ แล้วค่อยอ่านเนื้อหาของ blog นี้ค่ะ :D

My short note from Scrum Master course: day 1

  • ตอนมาเรียน scrum master ให้จำไว้ว่า นี่คือสถานการณ์ perfect ที่จะเอาไปใช้ scrum ได้ เวลากลับไปบริษัท ก็แค่จำความรู้สึกไว้ แล้วเปรียบเทียบกับบริษัท เราจะได้รู้ว่า next step ของเราคืออะไร
  • Timeboxes คิดง่ายๆ คือ ถ้ามีโปรเจค 6 เดือน แปลว่าเราจะแบ่งโปรเจคเป็น mini project 2 weeks ทั้งหมด 12 ครั้ง

ปัญหา Library not loaded: libmysqlclient.18.dylib ใน Mac

In Uncategorized on November 16, 2011 at 9:31 pm

ใช้ lib MySQL-python แล้วเจอ error ประมาณว่า

ImportError: dlopen(/Users/natty/.python-eggs/MySQL_python-1.2.3-py2.6-macosx-10.6-universal.egg-tmp/_mysql.so, 2): Library not loaded: libmysqlclient.18.dylib
  Referenced from: /Users/natty/.python-eggs/MySQL_python-1.2.3-py2.6-macosx-10.6-universal.egg-tmp/_mysql.so
  Reason: image not found

สำหรับ Mac เราลองแก้โดยรันคำสั่งนี้ใน command

export DYLD_LIBRARY_PATH=/usr/local/mysql/lib/

แล้วก็ Work เลย
อ้างอิงจาก http://www.blog.bridgeutopiaweb.com/post/how-to-fix-mysql-load-issues-on-mac-os-x/